NIKDY VIAC BEZ PRÁCE

Občianske združenie EDU o.z. realizuje projekt s názvom Krok za krokom k plnohodnotnému životu, na základe zmluvy o NFP uzatvorenej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, pod číslom Z312081CBN3. Zmluva o NFP je uzatvorená na základe právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP312080CBN3.

Realizácia projektu prebieha od 1.8.2022 

Realizátor projektu Krok za krokom k plnohodnotnému životu: EDU o.z.

so sídlom Turnianska 3099/5, 85107 Bratislava-Petržalka

Ičo: 37927353

zapísané v registri mimovládnych organizácií vedeným MVSR s registračným číslom VVS/1-900/90_28968

zastúpené predsedom: Andrej Hutta

Projekt je zameraný na systematickú a špecializovanú podporu a asistenciu neaktívnym osobám v zmysle par.54 ods.3 písmena b) zákona č. 5/2004 Zz o službách zamestnanosti. Projekt bude realizovaný na oprávnenom území SR. Aktivity budú zamerané na neaktívne osoby ohrozené sociálnym vylúčením, primárne klientov zariadení, v ktorých sa poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a vykonávajú túto činnosť v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ale i inak znevýhodnených osôb, vrátane osôb z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Projekt obsahuje viacero navzájom prepojených častí podaktivít, ktoré spolu tvoria jednu hlavnú aktivitu. V projekte sa prostredníctvom odborného garanta oslovia a zapoja kľúčoví aktéri – samospráva, Úrady PSVaR, terénni pracovníci štátnych i neštátnych inštitúcií a zamestnávatelia, zariadenia, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násilia. Projektový tím, vrátane odborníkov, v spolupráci s kľúčovými aktérmi, vrátane  špecializovaných zariadení, v ktorých sa poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia tak vytvorí potrebnú synergiu za účelom úspešnej realizácie projektových aktivít. Cieľom projektu je preto systematická a adresná podpora cieľovej skupine, vrátane bilancie kompetencií účastníkov, práce s rodinou,  cielená príprava pre trh práce sprevádzaná so sociálnou terapiou a komplexným riešením životnej situácie klientov. Podpora cieľovej skupiny sa nekončí ich umiestnením na trhu práce, významnou a súčasťou projektu bude aj následná podpora a sprevádzanie po ich umiestnení na trhu práce. Aktivity projektu tak umožnia cieľovú skupinu efektívne sprevádzať naozaj krok za krokom smerom k trhu práce.

Kontakty na našich pracovníkov:

Office: Kukučínova 34, Bratislava

Telefón: Andrea Andrejová 0940 582 151 

email: nikdyviacbezprace@gmail.com

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s